ຕົ້ມໄກ່ຊຽງຂວາງ Tom Kai Xiengkhouang delivery menu

Depositor Protection Fund
Change Address
11:40
Change Time

ຕົ້ມໄກ່ຊຽງຂວາງ Tom Kai Xiengkhouang

$$ - Laos
Opens at 09:00
0 Ratings

Lao Style

Stir Fried spicy eel ຜັດເຜັດອ່ຽນ
₭60,000
Stir Fried spicy Mekhong Fish ຜັດເຜັດປານາງ
₭85,000
Stir Fried basil with pork ກະເພົາໝູ່
₭37,000
Stir fried ginger with chicken ຜັດໄກ່ໃສ່ຂິງ
₭120,000
Stir fried mixed Veg ຜັດຜັກລວມ
₭30,000
Stir fried morning glory ຜັກບົ້ງໄຟແດງ
₭30,000
Stir fried chinese kale with crispy pork ກາດນານ້ຳໝູກອບ
₭37,000
Stir fried chinese kale with oyster sauce ກາດນານ້ຳມັນຫອຍ
₭30,000
Stir fried salted fish ຜັດປາເຄັມ
₭37,000
Stir fried mixed mushroom ຜັດເຮັດລວມ
₭48,000

Soup

Black chicken soup ຕົ້ມໄກ່ດຳ
₭180,000
Homemade chicken soup ຕົ້ມໄກ່ລາດ
₭108,000
Eel Spicy soup ຕົ້ມເປດອ່ຽນ
₭60,000
Eel sour soup ຕົ້ມສົ້ມອ່ຽນ
₭60,000
Mekhong Fish sour soup ຕົ້ມສົ້ມປານ້ຳຂອງ
₭60,000
Snakehead fish sour soup ຕົ້ມສົ້ມປາຄໍ
₭60,000
Snakehead fish spicy soup ຕົ້ມເປດປາຄໍ
₭60,000
Clear soup with seaweed and egg tofu ແກງຈືດສາລ່າຍ
₭48,000
Bamboo shoot soup ແກງໜໍ໋
₭37,000
Lao stye mixed mushroom soup ແກງເຫັດລວມ
₭60,000

Mok (Steamed in banana leaf)

Mok Khee Pa
₭42,000
Mok baby frog ໝົກຮວກ
₭60,000

Lao Style stew ເອາະ

Homemade chicken ເອາະໄກ່ລາດ
₭84,000
Catfish ເອາະປາດຸກ
₭60,000
Frog ເອາະກົບ
₭60,000

Pon ປົ່ນ

Pon Panang (Mekhong fish) ປົ່ນປານາງ
₭84,000
Pon Catfish ປົ່ນປາດຸກ
₭60,000

Spicy salad

Rice noodle salad seafood ຕຳເຂົ້າປຽກທະເລ
₭30,000
Cucumber spicy salad
₭30,000
Lao rice noodle spicy salad ຕຳເຂົ້າປຸ້ນ
₭24,000
Cucumber salad ຕຳແຕ່ງ
₭18,000
Papaya salad ຕຳໝາກຫຸ່ງ
₭18,000
Long bean salad ຕຳຖົ່ວ
₭18,000