ຕຳແຊບສະພາບທອງ / Tam Aesb Saphab Thong delivery menu

Thongphanthong Market
Change Address
11:00
Change Time

ຕຳແຊບສະພາບທອງ / Tam Aesb Saphab Thong

$$ - Laos
Opens at 11:00
0 Ratings

Lao-Thai Food

tam vai noodle (ຕໍາໄວໆ)
₭15,000
Toaton (ຕໍາຕ່ອນ)
₭20,000
tom aesb leuod (ຕົ້ມແຊບ+ເລືອດ)
₭15,000
Toa Tin Kai Sai Khao Pun (ຕໍາຕີນໄກ່ໃສ່ເຂົ້າປຸ້ນ)
₭25,000
Toa Sinngua Sai Sen Lon (ຕໍາຊີ້ນງົວໃສ່ເສັ້ນລ້ອນ)
₭25,000
Tam Nak Hung (ຕຳໜາກຫຸ່ງ)
₭10,000
Tam Nak Aetng (ຕໍາໜາກແຕງ)
₭10,000
Tam Khao Pun (ຕຳເຂົ້າປຸ້ນ)
₭10,000
Tam Khao Piak (ຕຳເຂົ້າປຽກ)
₭15,000
Tam Ni Khaov (ຕຳໜີ່ຂາວ)
₭15,000
Tam Sen Lon (ຕຳເສັ້ນລ້ອນ)
₭15,000
Tam Sen Aekv (ຕໍາເສັ້ນແກ້ວ)
₭15,000
Tam Pa Muk Aedng (ຕຳປາມຶກແດງ)
₭15,000
Tam Mov (ຕຳມົ້ວ)
₭15,000
Tam Pa (ຕຳປ່າ)
₭15,000
Tam En Kai (ຕໍາເອັນໄກ່)
₭20,000
Tam Yo Khav (ຕຳຢໍ່ຂາວ)
₭20,000
Tam Pu Ma (ຕຳປູມ້າ)
₭20,000
Tam Kung Sod (ຕຳກຸ້ງສົດ)
₭20,000
Tam Pa Muk (ຕຳປາມຶກ)
₭20,000
Tam Hony Kheng (ຕໍາຫອຍເເຄງ)
₭20,000
Tam Leb Mu Nang (ຕຳເລັບມືນາງ)
₭20,000
Tam thadle Luam (ຕຳທະເລລວມ)
₭25,000
Thod Luk Sin (ທອດລູກຊີ້ນ)
₭10,000
Tom Leuod (ຕົ້ມເລືອດ)
₭5,000
Tom Zapp (ຕົ້ມແຊບ)
₭15,000
Phad Khimao Vai (ຜັດຂີ້ເມົາໄວໆ)
₭15,000
Khai Tom Nuany La ໄຂ່ຕົ້ມໜ່ວຍລະ
₭2,000